สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล

ปีการศึกษา *
ระดับชั้น
*
เลขประจำตัวประชาชน *
*
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
สอบถามข้อมูล โทรศัพท์: 0-2217-3800 โทรสาร: 0-2219-2996 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8:00 - 17:00 น.
E-mail:webmaster@niets.or.th
© Copyright www.niets.or.th
Version : 2.1.2.1 (53)