พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบรายบุคคล

ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาประกาศที่นั่งสอบ สามารถกลับมาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบใหม่ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด