การสมัครสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่าระดับชั้น ป.6
สำหรับนักเรียนสังกัด กศน. Home School หรืออื่นๆ
และการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET เทียบเท่า ป.6
ผู้สมัครใหม่ ตรวจสอบข้อมูล
เปิดรับสมัครวันที่
1 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563