การสมัครสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่าระดับชั้น ม.3
สำหรับนักเรียนสังกัด กศน. Home School หรืออื่นๆ
และการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET เทียบเท่า ม.3
ผู้สมัครใหม่ ตรวจสอบข้อมูล