* คือ กรุณาเลือก/ระบุ       
ข้อมูลผู้สมัคร
เลขประจำตัวประชาชน : *
*
 
 
 
กรณีพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบไม่ได้

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
สอบถามข้อมูล โทรศัพท์: 0-2217-3800 โทรสาร: 0-2219-2996 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8:00 - 18:00 น.
E-mail:webmaster@niets.or.th
© Copyright www.niets.or.th