การสมัครสอบโอเน็ต ระดับเทียบเท่า ม.6 ปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ต้องเป็นนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563 ได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ เป็นต้น

หมายเหตุ: หากตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบผู้สมัครใหม่ ตรวจสอบข้อมูล/พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
    หมดเขตสมัครสอบ

คลิกที่นี่เพื่อ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET
 
 
 
เลขประจำตัวประชาชน :   *
รหัสผ่าน :   *
*
 
ลืมรหัสผ่าน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
สอบถามข้อมูล โทรศัพท์: 0-2217-3800 โทรสาร: 0-2219-2996 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8:00 - 18:00 น.
E-mail:webmaster@niets.or.th
© Copyright www.niets.or.th