การสมัครสอบโอเน็ต ระดับเทียบเท่า ม.6
สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โรงเรียนสังกัด กศน. และ โรงเรียนพณิชยการ
และการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ โอเน็ตเทียบเท่า ม.6
ผู้สมัครใหม่ ตรวจสอบข้อมูล
เปิดรับสมัครวันที่
1 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET