การสมัครสอบโอเน็ต ระดับเทียบเท่า ม.6 ปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ต้องเป็นนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563 ได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ เป็นต้น

หมายเหตุ: หากตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบ
ผู้สมัครใหม่ ตรวจสอบข้อมูล
เปิดรับสมัครวันที่
1 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET